POJMENUJ NOVÝ PRE-WORKOUT! | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

POJMENUJ NOVÝ PRE-WORKOUT!

POJMENUJ NOVÝ PRE-WORKOUT!

Datum: 16.5. 2016

Po několika měsících vývoje a stovkách hodin v laboratoři se nám podařilo to, po čem ostatní jen touží. Naši odborníci a profesionální sportovci dlouho spolupracovali, zkoušeli a vylepšovali produkt, který bude tou nejsilnější formulí pro váš výkon…

Chybí už jen název, který podtrhne jeho extrémní složení. Je určen pro vás - pro ty, kteří chtějí za hranice svých možností, nebojí se dřít, aby dosáhli skvělých výsledků. Nestěžují si, ale bojují!!!
 
Staňte se členem našeho kreativního týmu a vymyslete jméno pro náš nový produkt, který bude naprostou špičkou mezi předtréninkovými suplementy. Pořádná nálož účinných látek, jedinečná receptura. Drsný!!! Nekompromisní!!! Vezme vás až na hranice možností!!!
 
Už víte? Neváhejte a napište nám! Autor vítězného názvu dostane produkty od naší společnosti v hodnotě 9 999 Kč. Nemusí však vyhrát pouze jeden. Pokud se necháme inspirovat i dalšími názvy, produkty od společnosti NUTREND čekají i na další fanoušky. Vymýšlejte, sportujte a bavte se. LIFE IS A SPORT!
 
 

 
 
Pravidla soutěže „pojmenuj nový pre-workout produkt“
(„Soutěž“)
 
1. Pořadatel soutěže
   Pořadatelem soutěže je NUTREND D.S., a.s., se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 25853902, společnost zapsaná    v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Pořadatel“).
 
2. Doba a místo konání soutěže
   2.1 Soutěž bude probíhat od 16. 5. 2016 12:00:00 hod. do 16. 6. 2016 12:00:00 hod. („Doba konání Soutěže“).
   2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím „Facebook“ stránky Pořadatele dostupné na: https://www.facebook.com/nutrend.bodybuilding/?fref=ts
 
3. Účast v soutěži a CENA
   3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která splní podmínky stanovené těmito     pravidly („Soutěžící“).    
   3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.    
   3.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
   3.4 Cílem Soutěže je zajištění větší angažovanosti zákazníků Pořadatele do vývoje nových produktů a zpětná vazba mezi Pořadatelem a jeho zákazníky. Konkrétním prostředkem je zde pak nalezení vhodného názvu (obchodního označení) nového pre-workout potravinového doplňku Pořadatele, který potlačuje vylučování kyseliny mléčné do svalů, a tím zajišťuje větší fyzickou výdrž sportovce během tréninku a umožňuje mu podávat lepší sportovní výkony („Produkt“), případně dalších potenciálně vhodných názvů pro současné a budoucí produkty Pořadatele. 
   3.5 Cenou za výhru v Soutěži bude balíček produktů značky NUTREND dle výběru Pořadatele v hodnotě 9999  Kč/balíček
 
4. Pravidla registrace a zařazení do soutěže
   4.1 Soutěžící se registruje do Soutěže tím, že v Době konání Soutěže doručí do vzkazů či komentů na výše uvedené Facebookové stránce svůj návrh názvu Produktu a po kontaktování pořadatele v případě výhry doplní i jméno, příjmení, bydliště, doručovací adresu, telefonní i e-mailový kontakt.
   4.2 Provedení registrace do Soutěže Pořadatel Soutěžícímu potvrdí pouze na vyžádání.
 
5. Výběr soutěžních návrhů, vyhlášení a Předání cen
   5.1 Pořadatel provede výběr mezi Soutěžními návrhy ze Soutěžních návrhů registrovaných Soutěžících, kteří splnili podmínky pro účast v Soutěži. Všichni Soutěžící mají stejnou šanci být oceněni.
   5.2 Cenou bude oceněn jeden nebo více řádně registrovaných Soutěžních návrhů, které budou na základě posouzení poroty složené ze zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele vyhodnoceny jako nejvydařenější a nejzajímavější ze všech zaslaných Soutěžních návrhů, a to zejména s ohledem na celkovou originalitu, atraktivitu, literární kvalitu i vhodnost daného Soutěžního návrhu ve vztahu k Produktu nebo k jiným produktům Pořadatele.
   5.3 Cen dle předchozího odstavce může být uděleno neomezené množství, a to plně dle hodnocení Pořadatele. Počet Cen na jednoho Soutěžícího není omezen.
   5.4 K vyhodnocení Soutěže a vyhlášení všech oceněných Soutěžních návrhů dojde nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení Doby konání Soutěže. Pořadatel na Soutěžní stránce zveřejní veškeré oceněné Soutěžní návrhy a následně individuálně vyrozumí všechny Soutěžící, kteří poskytli oceněné Soutěžní návrhy zasláním e-mailu na e-mailovou adresu těchto Soutěžících poskytnutou při registraci do Soutěže, a to bez zbytečného odkladu po zveřejnění výsledků Soutěže na Soutěžní stránce.
   5.5 Cena bude každému výherci po předchozí dohodě osobně předána na některé z prodejen Pořadatele, jejichž seznam je dostupný na http://www.nutrend.cz/map-market/, a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení oceněných Soutěžních návrhů dle článku  5.4 těchto pravidel. K převzetí Ceny se Soutěžící s oceněným Soutěžním návrhem musí dostavit osobně, pokud tak v uvedené lhůtě neučiní (neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost nebo ji předem odmítne), ztratí nárok na Cenu.
   5.6 Soutěžící, kteří nezískali Cenu, nebudou nijak vyrozuměni.
   5.7 Výherci Ceny budou s uvedením jména, příjmení a obce bydliště uveřejněni na Soutěžní stránce.
 
6. Ochrana osobních údajů
   6.1 Registrací do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště na území České republiky, telefonní kontakt a e-mailová adresa, a případně další údaje následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány společností NUTREND D.S., a.s., se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 25853902, jakožto správcem osobních údajů pro účely pořádání Soutěže a určení výherců Ceny, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
   6.2 Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že jeho jméno, příjmení a obec bydliště budou výše v článku 6.1 uvedeným správcem osobních údajů zpracovány pro marketingové účely, a to zejména tak, že budou v souladu s článkem 5.7 umístěny na internetu po dobu  90 dnů ode dne vyhlášení oceněných Soutěžních návrhů a výherců Ceny na Soutěžní stránce.
   6.3 Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a jeho obchodních partnerů Pořadatelem na kontaktní údaje poskytnuté při registraci.
   6.4 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 6.1 uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).
   6.5 Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv odvolat na adrese Pořadatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud však Soutěžící odvolá svůj souhlas dle bodu 6.2, může to mít za následek vyřazení ze Soutěže a ztrátu nároku na Cenu. 
 
7.Svolení k pořízení a užití záznamu a licenční ujednání
   7.1 Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel je v souvislosti s předáním Ceny, pokud bude Soutěžícího Soutěžní návrh oceněn a Soutěžící se stane výhercem Ceny, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele Soutěže, a to nejméně po dobu 60 dnů od předání Ceny.
   7.2 Soutěžící registrací do Soutěže dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě, že bude jeho Soutěžní návrh oceněn a stane se výhercem Ceny, uděluje zasláním Soutěžního návrhu Pořadateli oprávnění k výkonu práva užít tento Soutěžní návrh, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech („Licence“), přičemž odměna za tuto Licenci je zahrnuta v hodnotě Ceny. Současně platí, že Pořadatel není povinen oceněný Soutěžní návrh využít.
   7.3 Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence je Pořadatel oprávněn provádět jakékoli změny Soutěžního návrhu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití Soutěžního návrhu v rámci poskytnuté Licence nebude uváděno jméno Soutěžícího. 
   7.4 Soutěžící zasláním Soutěžního návrhu prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku 7 těchto pravidel.
 
8. Společná ustanovení
   8.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce. 
   8.2 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).