Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů a Zásady používání souborů cookies

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a distributorům zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smluvního vztahu - jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů a plnění vzájemných práv a povinností plynoucích z případného členství v Klubu NUTREND na základě Pravidel Klubu NUTREND;
 • plnění právních povinností - povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • oprávněný zájem společnosti NUTREND - ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zasílání obchodních sdělení; společnost NUTREND je oprávněna zpracovávat e-mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl;
 • Váš souhlas - nabízení výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků doplněných o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti NUTREND na internetové adrese www.nutrend.cz „Internetový obchod“), zasílání pozvánek na akce a soutěže, zasílání dotazníků spokojenosti.

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje:

 • jméno, příjmení;
 • adresa;
 • fakturační adresa, IČ, DIČ;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;

Ve vztahu k našim dodavatelům a distributorům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje:

 • titul;
 • datum narození;
 • doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • ID datové schránky;
 • bankovní spojení;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních předpisů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií aj.).

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti NUTREND, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností NUTREND. Níže uvádíme výčet příjemců, včetně informace, za jakým účelem a v jakém rozsahu Vaše údaje zpracovávají.

NázevZeměÚčel zpracováníJaké údaje předáváme
Heureka Group a.s.CZHodnocení spokojenosti s nákupemInformace z objednávky
ECOMAIL.CZ, s.r.o.CZE-mail marketingJméno, příjmení, datum narození, telefon a adresa, nákupní chování; v případě zájmu o dietní plán rovněž pohlaví, věk, výška, váha, zdravotní omezení, pohybová aktivita
SD webdev, s.r.o.CZDietní plán, spotřebitelské soutěžeJméno, příjmení, datum narození, telefon a adresa, nákupní chování; v případě zájmu o dietní plán rovněž pohlaví, věk, výška, váha, zdravotní omezení, pohybová aktivita
SD webdev, s.r.o.CZSpráva veškerých systémů webuCelková databáze
Distribuční společnosti, doručovatelé (PPL s.r.o., GEIS CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Raben Logistics Czech s.r.o. apod.)CZExpedice objednávekJméno, příjmení, telefonní číslo, adresa

Můžete si být jistí, že dobu zpracování Vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum. Níže se dozvíte (dle jednotlivých případů), jaké jsou zejména retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování:

Účel zpracováníDoba uložení osobních údajů
Plnění smlouvyNejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávkyNejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamaceNejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Zodpovězení Vašich dotazů na kontaktní e-mailyNejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu
Kamerové záznamyNejdéle 14 dnů od pořízení
Zasílání obchodních sdělení, zasílání pozvánek na akce a soutěže, zasílání dotazníků spokojenostiNejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu, výsledky dotazníků spokojenosti nejdéle 1 rok od obdržení odpovědi

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

Při nákupu zboží prostřednictvím Internetového obchodu berete na vědomí, že společnost NUTREND je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci do Klubu NUTREND (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu), historii navštívených stránek na webu a historii aktivit v e-mailových kampaních, bude společnost NUTREND používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu. Tyto osobní údaje mohou být zpracovány i osobami tvořícími koncern se společností NUTREND, a to za stejným účelem.

Udělení souhlasu máte možnost odmítnout již při registraci pro provedení první objednávky. Udělený souhlas máte možnost kdykoliv odvolat.

Berete na vědomí, že zaměstnanci společnosti NUTREND jsou oprávněni v případě převzetí zboží na některé z provozoven (pokud tento způsob převzetí umožňuje NUTREND e-shop) požadovat po osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti. Osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si zaměstnanec společnosti NUTREND může ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne 4 měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

Osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto článkem mohou být předávány třetím osobám, našim obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro společnost NUTREND některé služby, jako například poskytovatelé IT služeb, marketingové agentury, poskytovatelé přepravních služeb, apod. Výčet těchto osob je uveden pod bodem 3. výše.

Výše uvedené podmínky se přiměřeně uplatní i ve vztahu ke členům a zájemcům o členství v Klubu NUTREND.

Osobní údaje osoby registrované v Klubu NUTREND („člen“) jsou navíc zpracovávány za následujícími účely:

 • účast člena ve věrnostním programu Klub NUTREND;
 • přiznání a načtení bodů a využívání souvisejících výhod;
 • spárování nákupů s účtem příslušného člena;
 • ukládání historie nákupů přiřazených k účtu člena.

Osobní údaje jsou ukládány po dobu účasti člena ve věrnostním programu Klub NUTREND. Po této době mohou být zpracovány pouze na základě povinností plynoucích z právních předpisů nebo na základě oprávněných zájmů společnosti NUTREND po dobu nejvýše 3 let od ukončení členství.

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

II. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah.

Nastavení cookies je plně pod Vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s Vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro Vaše pohodlí níže v části Souhlas a odmítnutí cookies uvádíme odkazy na nápovědy pro nastavení, vymazání, povolení či jinou správu souborů cookies u nejčastějších prohlížečů.

K čemu soubory cookies využíváme?

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro Vás relevantní a přínosné. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro Vás nejsou přínosné.

Druhy souborů cookies

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky; Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek nezbytné; Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze soubory cookies dělit na:

Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali;

Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají;

Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek;

Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

Používané soubory cookies

Technický názevVydavatelÚčel o popis cookiesDoba trvání
_gaGoogle AnalyticsTento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla.Permanentní (24 měsíců)
_gidGoogle AnalyticsTento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka webových stránek.Permanentní (24 hodin)
1P_JARGoogleSpolečnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.Permanentní (30 dní)
SIDGoogleTento soubor cookie slouží pro uchování stavu uživatele při požadavcích na stránky.Permanentní (6 měsíců)
CONSENTGoogleTento soubor cookie poskytuje informace o tom, zda je zapnuta podpora cookies.Permanentní (20 let)
NIDGoogleSpolečnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.Relační cookie
_fbpFacebookPoužívá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.Permanentní (24 hodin)
_cfduidCDNTento soubor cookie pomáhá detekovat nežádané návštěvníky webových stránek a minimalizuje riziko zablokování legitimních uživatelů.Permanentní (30 dní)
__utmzEcomailSplečnost Ecomail s.r.o. používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.Permanentní (6 měsíců)

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas a odmítnutí cookies

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však odmítnete souhlas s cookies a použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí.

V různých prohlížečích lze také přednastavit automatické odmítání cookies nebo automatické zobrazení informace v případě, že jsou cookies nabízeny. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

Cookies třetích stran

Zejména prostřednictvím společností Google Ireland a Facebook Ireland využíváme marketingové nástroje, které nám pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích na stránkách těchto třetích stran, např.:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies; a
 • Google: https://policies.google.com/privacy.

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads; a
 • Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs.

Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam vypnout prostřednictvím níže uvedených odkazů.

 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com;
 • Google: https://adssettings.google.com.

Google Analytics

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google - Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na:

https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o práva uvedená výše v čl. 7 části I Zásad zpracování osobních údajů a Zásad používání souborů cookies.

Další informace

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách:

 • www.aboutcookies.org;
 • www.allaboutcookies.org;
 • http://www.youronlinechoices.com/at/.

Budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či používání souborů cookies, kontaktujte nás na zákaznické lince +420 800 750 750 (Po - Pá, 8 - 16 hod.) nebo e-mailem na adrese gdpr@nutrend.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 1. 9. 2023.

Dárek k nákupu nad 2 500 Kč

Dodržujte pitný režim ještě snadněji

Dárek k nákupu nad 2 500 Kč

Užijte si proteinové léto

Ochutnat
Užijte si proteinové léto

Překonejte sami sebe!

Objevit
Překonejte sami sebe!

Odebírejte náš newsletter

a získejte přehled o aktuálních akcích a novinkách.

Doprava ZDARMA při nákupu nad

Vyberte si dárek ke každému nákupu

Speciální akce každý měsíc

Používáme kvalitní a značkové suroviny

Rychlá expedice vaší objednávky

Nutriční poradenství pro vás

Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Všechna práva vyhrazena