Zásady zpracování osobních údajů | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Datum: 22.3. 2017

Zásady zpracování osobních údajů a Zásady používání souborů cookies

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů ve společnosti Nutrend

Ve společnosti NUTREND považujeme osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a distributorů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost NUTREND D.S., a.s., IČO: 258 53 902, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů a distributorů. Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých společnosti NUTREND.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost NUTREND prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

1. Účely a právní základ pro zpracování

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a distributorům zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;
 • plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • oprávněný zájem společnosti NUTREND – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zasílání obchodních sdělení; společnost NUTREND je oprávněna zpracovávat e‑mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl;
 • Váš souhlas – nabízení výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků doplněných o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti NUTREND na internetové adrese www.nutrend.cz), zasílání pozvánek na akce a soutěže, zasílání dotazníků spokojenosti.

2. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje:

 • jméno, příjmení;
 • adresa; 
 • fakturační adresa, IČ, DIČ;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • obrazový záznam z kamerového systému.

Ve vztahu k našim dodavatelům a distributorům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje:

 • titul;
 • datum narození;
 • doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • ID datové schránky; 
 • bankovní spojení;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních předpisů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií aj.).
 • Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti NUTREND, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností NUTREND. Níže uvádíme výčet příjemců, včetně informace, za jakým účelem a v jakém rozsahu Vaše údaje zpracovávají.

Název Země Účel zpracování Jaké údaje předáváme
Heureka Group a.s. CZ Hodnocení spokojenosti s nákupem Informace z objednávky
ECOMAIL.CZ, s.r.o. CZ E-mail marketing jméno, příjmení, datum narození, telefon a adresa, nákupní chování; v případě zájmu o dietní plán rovněž pohlaví, věk, výška, váha, zdravotní omezení, pohybová aktivita

Radek Šiška

CZ

Dietní plán, spotřebitelské soutěže

jméno, příjmení, datum narození, telefon a adresa, nákupní chování; v případě zájmu o dietní plán rovněž pohlaví, věk, výška, váha, zdravotní omezení, pohybová aktivita
Programia s.r.o. CZ Správa veškerých systémů webu celková databáze
Distribuční společnosti, doručovatelé (PPL s.r.o., GEIS CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., Raben Logistics Czech s.r.o. apod.) CZ Expedice objednávek jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa

4. Doba uložení osobních údajů a jejich zabezpečení


Můžete si být jistí, že dobu zpracování Vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum. Níže se dozvíte (dle jednotlivých případů), jaké jsou zejména retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování:

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Plnění smlouvy Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávky Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Zodpovězení Vašich dotazů na kontaktní e-maily Nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu
Kamerové záznamy Nejdéle 14 dnů od pořízení
Zasílání obchodních sdělení, zasílání pozvánek na akce a soutěže, zasílání dotazníků spokojenosti Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu, výsledky dotazníků spokojenosti nejdéle 1 rok od obdržení odpovědi

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

5. Zvláštní ustanovení v případě nákupu na e-shopu

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.nutrend.cz. berete na vědomí, že společnost NUTREND je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje  navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Navštívíte-li webové stránky www.mujdietniplan.cz a zvolíte možnost sestavení dietního plánu na míru či plánu KETOgenní diety, budou zpracovávány další Vaše osobní údaje, konkrétně pohlaví, věk, výška, váha, zdravotní omezení a pohybová aktivita.

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti NUTREND na výše uvedené internetové adrese), historii navštívených stránek na webu a historii aktivit v e-mailových kampaních, bude společnost NUTREND používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu. Tyto osobní údaje mohou být zpracovány i osobami tvořícími koncern se společností NUTREND, a to za stejným účelem. 

Udělení souhlasu máte možnost odmítnout již při registraci či první objednávce.

Berete na vědomí, že zaměstnanci společnosti NUTREND jsou oprávněni v případě převzetí zboží na některé z provozoven (pokud tento způsob převzetí umožňuje webové rozhraní obchodu) požadovat po osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne 4 měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

Osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto článkem nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro společnost NUTREND splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

6. Zvláštní ustanovení při členství v Klubu NUTREND

Výše uvedené podmínky se přiměřeně uplatní i ve vztahu ke členům a zájemcům o členství v Klubu NUTREND.

Vaše osobní údaje jsou v rámci Klubu NUTREND navíc zpracovávány za následujícími účely:

 • účast člena ve věrnostním programu Klub NUTREND;
 • přiznání a načtení bodů a využívání souvisejících výhod;
 • spárování nákupů s účtem příslušného člena;
 • ukládání historie nákupů přiřazených k účtu.

Osobní údaje jsou ukládány po dobu Vaší účasti ve věrnostním programu Klub NUTREND. Po této době mohou být zpracovány pouze na základě povinností plynoucích z právních předpisů nebo na základě oprávněných zájmů společnosti NUTREND.

7. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; 
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

II. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. 

Nastavení cookies je plně pod Vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s Vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro Vaše pohodlí níže v části Souhlas a odmítnutí cookies uvádíme odkazy na nápovědy pro nastavení, vymazání, povolení či jinou správu souborů cookies u nejčastějších prohlížečů.

K čemu soubory cookies využíváme?

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro Vás relevantní a přínosné. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro Vás nejsou přínosné. 

Druhy souborů cookies

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;
 • Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

 • Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek nezbytné;
 • Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze soubory cookies dělit na:

 • Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali;
 • Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají;
 • Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek;
 • Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

strong>Používané soubory cookies

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_ga

Google Analytics

Tento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla.

Permanentní (24 měsíců)

_gid

Google Analytics

Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka webových stránek.

Permanentní (24 hodin)

1P_JAR

Google

Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.

Permanentní (30 dní)

SID

Google

Tento soubor cookie slouží pro uchování stavu uživatele při požadavcích na stránky.

Permanentní (6 měsíců)

CONSENT

Google

Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, zda je zapnuta podpora cookies.

Permanentní

(20 let)

NID

Google

Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.

Relační cookie

_fbp

Facebook

Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Permanentní (24 hodin)

_cfduid

CDN

Tento soubor cookie pomáhá detekovat nežádané návštěvníky webových stránek a minimalizuje riziko zablokování legitimních uživatelů.

Permanentní (30 dní)

__utmz

Ecomail

Splečnost Ecomail s.r.o. používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.

Permanentní

(6 měsíců)

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas a odmítnutí cookies

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však odmítnete souhlas s cookies a použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí.

V různých prohlížečích lze také přednastavit automatické odmítání cookies nebo automatické zobrazení informace v případě, že jsou cookies nabízeny. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

Cookies třetích stran

Zejména prostřednictvím společností Google Ireland a Facebook Ireland využíváme marketingové nástroje, které nám pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích na stránkách těchto třetích stran, např.:

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách 

Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam vypnout prostřednictvím níže uvedených odkazů. 

Google Analytics

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google – Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245 

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o práva uvedená výše v čl. 7 části I Zásad zpracování osobních údajů a Zásad používání souborů cookies.

Další informace

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách:

Budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či používání souborů cookies, kontaktujte nás na zákaznické lince +420 800 750 750 (Po - Pá, 8 - 16 hod.) nebo e-mailem na adrese gdpr@nutrend.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 13. 4. 2021.

Pravidla Klubu NUTREND


1. REGISTRACE

1.1Členem Klubu NUTREND („Klub“) se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 16 let, která:
(i) se zaregistruje na webových stránkách www.nutrend.cz a zatrhne při registraci příslušné políčko - souhlas s pravidly Klubu NUTREND, také souhlas se Zásadami zpracování osobních údajů;
(ii) se osobně zaregistruje ve značkových prodejnách NUTREND stores vyplněním registračního formuláře, kde podpisem potvrdí souhlas s pravidly Klubu NUTREND, také souhlas se Zásadami zpracování osobních údajů (výzva k dokončení registrace do Klubu mu bude doručena e-mailem na sdělenou elektronickou adresu společně s heslem pro online přihlášení a výhodné členské objednávání na www.nutrend.cz). Při osobní registraci obdrží také klubovou kartu, kterou se pak prokazuje při osobních členských nákupech na prodejnách (viz bod 2.).


1.2 Při online registraci nutno zadat osobní kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu a telefon) a také přihlašovací jméno = e-mailová adresa a heslo, které si zvolí, a tyto údaje bude příslušný člen Klubu používat pro přihlášení do Klubu na www.nutrend.cz. Po platném získání členství v Klubu může zákazník ihned začít využívat výhody svého členství on-line. Pokud je zákazník již registrován do Klubu pouze prostřednictvím osobní registrace na prodejně NUTREND stores, tak je jeho e-mailová adresa již v systému a nelze se pod ní registrovat znovu. Na zaregistrovanou 

e-mailovou adresu si lze nechat zaslat zapomenuté heslo, a tím se pak do svého online účtu přihlásit a využívat výhod Klubu také online.


2. KLUBOVÁ KARTA

2.1 Po provedené registraci na prodejnách získáte také klubovou kartu („Karta“), která je k dispozici ve všech prodejnách NUTREND stores zdarma. Karta je opatřena EAN kódem, je vystavena na jméno člena Klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti NUTREND D.S., a.s., IČO: 25853902, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc („Společnost“). Na každého člena Klubu může být vystavena pouze jedna Karta. Pouze s Kartou lze využívat výhody členství v kamenných prodejnách nebo se účastnit řady sportovních, kulturních či jiných obdobných akcí pořádaných Společností. Pouze s Kartou můžete uplatnit slevu z maloobchodních cen na všechno nezlevněné zboží Společnosti či sbírat (i uplatňovat) body za každý nákup na prodejnách NUTREND stores. Pokud je zákazník již registrován do Klubu prostřednictvím online registrace, tuto skutečnost nahlásí obsluze prodejny a ta mu na základě kontroly kontaktních údajů vystaví členskou Kartu k stávajícímu online účtu.


3. DALŠÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU

3.1 Rozsah výhod Klubu a dobu jejich poskytování určuje výlučně Společnost, která je oprávněna jednostranně změnit tyto podmínky Klubu, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna těchto podmínek je účinná dnem její publikace na webových stránkách www.nutrend.cz.

3.2 Členství v Klubu je bezplatné, dobrovolné a zákazníci se tohoto věrnostního programu účastní na základě své svobodné vůle. Členství v Klubu a získání Karty není podmíněno nákupem zboží. Členství v Klubu je nepřenosné na jinou osobu.

3.3 Každý zájemce o členství v Klubu se může zaregistrovat pouze jednou. Není tedy možné, aby se zákazník registroval duplicitně – v tomto případě bude jeho registrace odmítnuta.

3.4 Za vzniklé škody při zneužití Karty neoprávněnou osobou nese plnou odpovědnost člen Klubu. Ztrátu či krádež Karty nebo její znehodnocení člen Klubu oznámí na některou z prodejen NUTREND stores nebo na zákaznické lince +420 800 750 750.

3.5 Vyplněním registrace souhlasí člen Klubu s těmito podmínkami členství a potvrzuje, že se s nimi seznámil a současně tímto souhlasí s tím, že na základě oprávněného zájmu bude pravidelně informován newsletterem o akčních nabídkách, novinkách, soutěžích a jiných akcích Klubu na e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit, a to zejména prostřednictvím možnosti Odhlásit se z odběru e-mailů skrze odkaz v newsletterech nebo oznámením zaslaným na e-mail nutrend@nutrend.cz.

3.6 Člen Klubu se zavazuje informovat Společnost o změně svých osobních údajů vyplněných při registraci (zejména jejich změnou ve svém uživatelském účtu nebo oznámením zaslaným na e-mail nutrend@nutrend.cz).

3.7 Členem Klubu se nemohou stát zaměstnanci Společnosti. Členem Klubu se nemůže stát žádná právnická osoba, sdružení, asociace ani jiná skupina. Klub není určen pro obchodní partnery Společnosti.


4. PRAVIDLA SBÍRÁNÍ A ČERPÁNÍ BODŮ

4.1 Právo na sbírání bodů má jen člen Klubu, který nakupuje za klubové ceny (tj. se slevou z maloobchodní ceny zboží). Body jsou členovi Klubu připsány automaticky nákupem na Internetovém obchodě prostřednictvím přihlášení do svého online účtu člena Klubu nebo nákupem na prodejnách NUTREND stores po předložení členské Karty. Nákupy před členstvím nebo bez online přihlášení či bez použití Karty do bodového systému nejsou zahrnuty.

4.2 Počet bodů za realizovaný nákup odpovídá hodnotě 5 % z celkové uhrazené ceny nákupu zboží vč. DPH (tj. např. při zakoupení zboží za 1.000 Kč vč. DPH je zákazníkovi připsáno 50 bodů).

4.3 Body budou zákazníkovi na jeho členské konto připsány až po zaplacení a odebrání objednaného zboží. Body za nákup na Internetovém obchodě jsou připisovány až po spárování dobírkových plateb od dopravní společnosti, která příslušnou objednávku doručuje (obvykle do 14 dnů). Body za nákup na prodejnách NUTREND stores jsou připisovány do 24 hodin.

4.4 Nasbíranými body může člen Klubu uhradit část objednávky pořízené v Internetovém obchodě (vyplněním příslušného pole v rámci objednávkového formuláře) nebo je použít k nákupu na prodejnách NUTREND stores (vyžádáním uplatnění bodů při platbě a na základě předložení Karty). Minimální hodnota objednávky po uplatnění bodů musí být 1 Kč.

4.5 Pro čerpání bodů platí, že 1 bod = 1 Kč.

4.6 Body mají platnost maximálně 24 měsíců od data vystavení daňového dokladu. Body nelze proměnit za peníze.


5. PŘEHLED O POČTU BODŮ

5.1 Přehled počtu bodů, které členové Klubu nasbírali, je k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti www.nutrend.cz, a to v uživatelském účtu příslušného člena Klubu (po přihlášení e-mailem a heslem) v části Bonusový program nebo u prodejní pokladny u obsluhy na prodejnách NUTREND stores.


6. ZÁNIK ČLENSTVÍ

6.1 Pokud zákazník závažným způsobem poruší tyto podmínky Klubu, může mu být členství v Klubu ze strany Společnosti jednostranným oznámením zrušeno.

6.2 Zneužití výhod a vyplnění nesprávných či nepravdivých údajů při registraci je důvodem k ukončení členství v Klubu; v takovém případě současně platí, že Společnost není povinna tomuto členovi Klubu v souladu s článkem 3.14 obchodních podmínek Internetového obchodu Společnosti dodat zboží, které si objednal.

6.3 Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit doručením písemné výpovědi Společnosti. Veškeré písemnosti adresované Společnosti člen Klubu doručuje na adresu jejího sídla či na e-mailovou adresu nutrend@nutrend.cz.

6.4 Pokud zákazník zruší členství v Klubu bezprostředně po odeslání objednávky v Internetovém obchodě, informace o poskytnuté slevě se nespárují a tato sleva nebude při fakturaci zakázky správně vypočítána či nebude načtena vůbec.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zpracování osobních údajů členů Klubu se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.


Datum poslední aktualizace 9. 3. 2022