Zásady zpracování osobních údajů | NUTREND.cz - Oficiální e-shop

800 750 750(8-16 hod.)

Váš košík: 0 0
Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Datum: 22.3.2017

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KOUPĚ ZBOŽÍ

1.1 Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“), obchodní společností NUTREND D.S., a.s., IČO: 25853902, se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.nutrend.cz. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

1.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

1.3 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 1.2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Prodávajícího na výše uvedené internetové adrese) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující taktéž souhlasí, aby Prodávající sdílel tyto osobní údaje s osobami tvořícími s Prodávajícím koncern, a to za stejným účelem (zasílání obchodních nabídek těchto osob tvořících s Prodávajícím koncern). Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

1.4 Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží na některé z provozoven Prodávajícího (pokud tento způsob převzetí umožňuje webové rozhraní obchodu) požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

1.5 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

1.6 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

1.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

1.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

2. KLUB NUTREND

2.1 Shora uvedené podmínky se přiměřeně uplatní i ve vztahu k zájemcům o členství v Klubu NUTREND. Bližší podrobnosti registrace do Klubu NUTREND stanoví Podmínky členství Klubu NUTREND. Dokončením registrace členové Klubu NUTREND potvrzují, že souhlasí s použitím výše uvedených osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení a nabídek Prodávajícího na kontaktní údaje člena Klubu NUTREND poskytnuté v souvislosti s příslušnou registrací, zejména na jeho elektronickou adresu či telefonní kontakt (prostřednictvím SMS). Člen Klubu NUTREND je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu může nicméně způsobit zrušení členství v Klubu NUTREND i ztrátu výhod Klubu NUTREND. Osobní údaje člena Klubu NUTREND nebudou bez souhlasu tohoto člena poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou v článku 1.3.
 
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI NUTREND D.S., a.s.

Ve společnosti NUTREND považujeme osobní údaje našich zákazníků za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost NUTREND přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů a distributorů. Zjistíte, jak vaše údaje chráníme a všechny další informace, které jsou pro vás nezbytné.

Správcem osobních údajů je:
NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, IČO:25853902, DIČ:CZ25853902, zapsané
v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 2307 (dále jen „správce“)
Zákaznická linka: +420 800 750 750 (Po - Pá, 8 - 16 hod.)
Email: gdpr@nutrend.cz

Účely a právní základ pro zpracování
Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a distributorům zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů na kontaktní e-maily
 • cílenou nabídku našeho zboží a služeb, pozvánky na akce a soutěže
 • marketingové akce 
Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě uděleného souhlasu, oprávněného zájmu správce nebo pro účely splnění smluv, a to pouze v nezbytné míře.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování:
Ve vztahu k zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje přesně podle zákonů. Činíme tak s cílem poskytnout vám ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží.
 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Poštovní směrovací číslo
 • Město
 • Adresa 
 • Fakturační adresa, IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie nákupů
 • Historie navštívených stránek na webu
 • Historie aktivit v e-mailových kampaních 
Ve vztahu k dalším subjektům údajů než ty, které byly jmenovány výše, můžeme zpracovávat tyto osobní údaje:

Adresní a identifikační údaje subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ). Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace). Popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému). Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodatku nebo v jiných dokumentech a při jednáních. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Některé údaje pro nás zpracovávají v nezbytné míře třetí strany, ale i zde máte jistotu, že jsou v bezpečí, neboť i oni tyto informace musí chránit. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro vás. Níže se dozvíte, kdo údaje zpracovává, za jakým účelem a v jakém rozsahu.

Název Země Účel zpracování Jaké údaje předáváme
Heureka CZ Hodnocení spokojenosti s nákupem Posíláme pouze informace z objednávky
Ecomail CZ E-mail marketing
Jméno, příjmení, datum narození,
telefon a adresa, nákupní chování
Správce webu CZ Správa veškerých systémů webu Celková databáze
Distribuční společnosti,
doručovatelé (PPL, GEIS, Česká pošta, Raben, ...)
CZ Expedice objednávek Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa


Doba uložení osobních údajů a jejich zabezpečení
Můžete si být jistí, že dobu zpracování vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum. Osobní údaje také zpracováváme takovou formou, která zajišťuje jejich bezpečnost.
Níže se dozvíte (dle jednotlivých případů), jaké jsou nezbytné lhůty.


Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Vyřízení objednávky Dle zákona. Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
Vyřízení reklamace Dle zákona. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.
Dotaz na kontaktní e-maily Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu
Cílená nabídka zboží a služeb
Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketingové akce
Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu


Cookies
Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. Podle cookies není možné identifikovat konkrétní osobu, pouze konkrétní zařízení, tyto soubory neukládají žádné osobní údaje kromě IP adresy.

Nastavení cookies je plně pod vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro vaše pohodlí uvádíme odkazy na nápovědy nastavení nejčastějších prohlížečů.

K čemu soubory cookies využíváme
Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro vás relevantní a přínosné. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro vás nejsou přínosné. Každý uživatel má možnost při první návštěvě našich stránek používání cookies odmítnout.

Google Analytics
Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google Inc. -  Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva
Osobní údaje našich zákazníků jsou pro nás velmi citlivé informace. Každý má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, a jak s nimi nakládáme. Níže získáte přehled toho, na co máte ze zákona nárok.

Každý má právo:
získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Naše společnost nenakupuje osobní údaje od třetích stran. Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí vždy jen z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou poskytnuty přímo našimi zákazníky, dodavateli nebo distributory.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím
výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Chcete vědět víc
Pokud si chcete přečíst přesné znění té nejdůležitější legislativy, která se týká ochrany osobních údajů a podle které postupujeme, tak se podívejte na odkazy níže:

Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden
nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.